Hotline

 

Gây tê

Gây tê là một hình thức vô cảm vùng bằng cách sử dụng thuốc tê ức chế chuyên biệt và tạm thời luồng xung động thần kinh từ ngoại biên lên trung ương làm tạm thời mất cảm giác đau. Trong nhổ răng thì phương pháp gây tê tại chỗ gồm có gây tê bề mặt và gây tê tại chỗ bằng tiêm.
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Đã trừ sản phẩm khỏi giỏ hàng.